Thailand Web Stat Truehits.net
Loading

ร่วมงานกับเรา

ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ (Real Estate Information Center) เป็นหน่วยงานอิสระใน สังกัด ธนาคารอาคารสงเคราะห์
เพื่อทำหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางด้านข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท หากท่านมีความสนใจสมัครงาน
ลักษณะและขอบเขตงาน
       รวบรวมและจัดเก็บข้อมูล ช่วยประสานงานการจัดเก็บร่วมกับแหล่งข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ทั่วประเทศทั้งภาครัฐและเอกชน ช่วยออกแบบและพัฒนารายงาน ทำการสำรวจอสังหาริมทรัพย์ภาคสนาม จัดเก็บข้อมูลในระบบฐานข้อมูล และประมวลผลข้อมูล จัดทำรายงานสถิติข้อมูลที่ได้จากแหล่งข้อมูลต่างๆ หรือจากการสำรวจภาคสนามการประมวลผลข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ของศูนย์ข้อมูลฯ
 
หน้าที่และความรับผิดชอบ
 1. รวบรวมและจัดเก็บข้อมูลข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร, ปริมณฑล และต่างจังหวัด ให้ครอบคลุมตามประเภทอสังหาริมทรัพย์ที่ศูนย์ข้อมูลฯ ต้องการจัดเก็บ

 2. ออกแบบและพัฒนารูปแบบรายงาน (Report) ให้ตรงตามความต้องการของ Users

 3. จัดทำและบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์

 4. สำรวจและจัดเก็บข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ นำเข้าสู่ระบบฐานข้อมูล

 5. ปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูล ให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ

 6. วิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้ข้อมูล เพื่อออกแบบและพัฒนาการออกรายงานต่างๆ

 7. ประสานงานกับแหล่งข้อมูล เพื่อรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลรายเดือน  รายไตรมาส  ตามความต้องการของศูนย์ข้อมูลฯ

 8. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


คุณสมบัติของผู้ที่ดำรงตำแหน่ง (Specification)
 1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านสถิติ  เศรษฐศาสตร์  บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เคหการ วิศวกรรมศาสตร์ นิเทศศาสตร์ สังคมศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง หากมีพื้นฐานระดับปริญญาตรีทางด้านสถิติ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 2. มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ด้านการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติอสังหาริมทรัพย์ การประสานงานจัดเก็บข้อมูลสถิติจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน การสำรวจวิจัยตลาดอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี

 3. ต้องเป็นผู้ที่มีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการประมวลผลข้อมูลสถิติได้ดี

ลักษณะและขอบเขตงาน
       บริหารการจัดทำเนื้อหาและสื่อโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ศูนย์ข้อมูลฯ ในรูปแบบสื่อต่างๆ เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลสถิติและรายงานของศูนย์ข้อมูลฯ และเพื่อสร้างภาพลักษณ์และส่งเสริมการตลาดด้านข้อมูลของศูนย์ข้อมูลฯ จัดการฝึกอบรม และจัดการสัมมนาที่เกี่ยวกับการให้ความรู้ทางวิชาการด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์แก่บุคคลทั่วไป ให้บริการตอบคำถามเกี่ยวกับข้อมูลสถิติ หรือรายงานที่ศูนย์ข้อมูลฯ เผยแพร่แก่สาธารณชน ให้บริการตอบคำถามในฐานะเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการของศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์

หน้าที่และความรับผิดชอบ
 1. ออกแบบเอกสารสิ่งพิมพ์/ วารสารของศูนย์ข้อมูลฯ
 2. ประสานงานการจัดพิมพ์เอกสารต่างๆ เช่นวารสารรายเดือน รายไตรมาส รายปีข้อมูลหรือสถิติที่จะเผยแพร่ พิสูจน์อักษร ฯลฯ
 3. จัดทำรายงานประจำปีของศูนย์ข้อมูลฯ
 4. จัดสัมมนาเผยแพร่ข้อมูลการสำรวจหรือวิจัยของศูนย์ข้อมูลฯ
 5. จัดเก็บข่าวอสังหาริมทรัพย์และข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จากสื่อหนังสือพิมพ์ เพื่อจัดทำเป็น “ฐานข้อมูลข่าวอสังหาริมทรัพย์” บนระบบอินเตอร์เน็ต
 6. ติดตามความก้าวหน้าด้านการจัดพิมพ์วารสารด้านข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ในต่างประเทศ เพื่อปรับปรุงการจัดทำวารสารของศูนย์ข้อมูลฯ
 7. ให้บริการคำแนะนำ หรือปรึกษาด้านข้อมูลแก่ประชาชนทั่วไป
 8. บริหารงานสมาชิกเอกสาร สื่อสิ่งพิมพ์ของศูนย์ข้อมูล สมาชิกข้อมูลระบบอินเตอร์เน็ต เช่น การรับสมัครสมาชิกใหม่ การเก็บค่าสมาชิก การประชาสัมพันธ์ผลงานใหม่ ๆ ของศูนย์ข้อมูลฯ ให้สมาชิกทราบและสั่งจอง ฯลฯ

คุณสมบัติของผู้ที่ดำรงตำแหน่ง (Specification)
 1. ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางด้านนิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ สังคมศาสตร์ บริหารธุรกิจ อักษรศาสตร์ หรือบริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
 2. มีประสบการณ์วางแผนการตลาดและประชาสัมพันธ์ การจัดทำวารสาร เอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการและโสตทัศนูปกรณ์ การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ และประสบการณ์การทำงานในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์อย่างน้อย 3 ปี
 3. สามารถประสานงานพิมพ์และวางแผนงบประมาณการใช้จ่ายด้านงานพิมพ์
 4. สามารถติดต่อประสานงานกับสื่อมวลชนแขนงต่างๆ ได้เป็นอย่างดี
 5. มีบุคลิกและมนุษย์สัมพันธ์ดี
 6. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
 7. มีความรู้ภาษาอังกฤษดี
ลักษณะและขอบเขตงาน
       จัดทำแผนงานและงบประมาณของศูนย์ข้อมูลฯ จัดประชุมและประสานงานการประชุมของคณะกรรมการ และผู้บริหารของศูนย์ข้อมูลฯ จัดทำระบบติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของศูนย์ข้อมูลฯ จัดทำระบบบัญชีและการเงิน ลงบันทึกรายการค่าใช้จ่าย ควบคุมดูแลการใช้จ่ายของศูนย์ข้อมูลฯ ให้เป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับ ประสานงานการตรวจสอบภายใน ประสานงานความร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศ

หน้าที่และความรับผิดชอบ
 1. จัดทำแผนการดำเนินงาน และงบประมาณของศูนย์ข้อมูลฯ
 2. ประสานงานประชุมคณะกรรมการศูนย์ข้อมูลฯ และคณะกรรมการบริหาร
 3. ดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง จัดทำเอกสารสอบราคา ประกาศการประกวดราคา
 4. จัดทำใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง ทำสัญญาซื้อขาย สัญญาจ้าง และควบคุมสัญญาจ้าง
 5. จัดทำบัญชีวัสดุ และทะเบียนครุภัณฑ์ของศูนย์ข้อมูลฯ
 6. เบิกจ่ายเงินค่าเบี้ยประชุมให้คณะกรรมการศูนย์ข้อมูลฯ และคณะกรรมการบริหาร
 7. เบิกจ่ายเงินค่าจ้างและสิทธิประโยชน์อื่นๆ ให้กับของพนักงาน ลูกจ้าง ที่ปรึกษาของศูนย์ข้อมูลฯ
 8. จัดทำบัญชีเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และผลประโยชน์ต่างๆ ของพนักงานศูนย์ข้อมูลฯ เพื่อการตรวจสอบภายใน
 9. ดำเนินการหักภาษีเงินได้ต่าง ๆ ณ ที่จ่าย เพื่อนำส่งกรมสรรพากร
 10. จัดทำรายงานแสดงฐานะทางการเงิน/ ผลการดำเนินงาน และงบประมาณของศูนย์ข้อมูลฯ

คุณสมบัติของผู้ที่ดำรงตำแหน่ง (Specification)
 1. ปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ด้านเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ การเงิน การบัญชี
 2. มีความรู้เกี่ยวกับงานการบริหารงานโครงการ การบัญชี การบริหารงานบุคคล การบริหารสัญญาจ้าง
 3. มีความรู้เกี่ยวกับงานการเงิน ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีเงินได้ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน้าที่
 4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
 5. มีความรู้ภาษาอังกฤษดี
ลักษณะและขอบเขตงาน
       ประสานงานการพัฒนาระบบ MIS ของศูนย์ข้อมูลฯ กับหน่วยงานภายในและภายนอกธนาคารฯ ได้แก่การดูแลระบบฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ของศูนย์ข้อมูลฯ ให้สามารถค้นหาข้อมูล และออกรายงานเฉพาะตามที่ User ต้องการได้ และบำรุงรักษาระบบ MIS ของศูนย์ข้อมูลฯ ให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา

หน้าที่และความรับผิดชอบ
 1. ออกแบบและพัฒนาระบบฐานข้อมูล เพื่อการจัดเก็บและเข้าถึงข้อมูลโดยใช้คำสั่งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
 2. บริหารจัดการและควบคุมการใช้โปรแกรมคำสั่ง บนระบบฐานข้อมูลของศูนย์ข้อมูลฯ
 3. ออกแบบและพัฒนาการใช้งานเครื่องมือ (Tools) เพื่อการจัดการระบบฐานข้อมูล การออกรายงาน
 4. เขียนคำสั่งโปรแกรมควบคุมการใช้งานระบบฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ ตามความต้องการของศูนย์ข้อมูลฯ
 5. กำหนดมาตรการและวิธีการรักษาความปลอดภัยของระบบฐานข้อมูล (Security)
 6. กำหนดสิทธิของผู้ใช้ข้อมูลในแต่ละระดับชั้น (Authentication Access)
 7. ดูแล/ บำรุงรักษา/ แก้ไขปัญหา อุปกรณ์สื่อสารข้อมูลให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน เช่น Router, MUX, Modem เป็นต้น
 8. ติดตามตรวจสอบการใช้งานหรือปริมาณของข้อมูลที่เกิดในเครือข่าย (Network Monitoring) และหาทางแก้ไข/ ป้องกันการโจมตีจากไวรัส หรือ Hackers
 9. กำหนดมาตรการและวิธีการสำรองข้อมูล (Backup) และการคืนสภาพเดิมของฐานข้อมูล (Recovery)
 10. แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับฐานข้อมูลทั้ง จากระบบเครื่องคอมพิวเตอร์ และจากการใช้งานของผู้ใช้ปลายทาง (End Users)
 11. ติดตั้งระบบ Web Server/ Mail Server

คุณสมบัติของผู้ที่ดำรงตำแหน่ง (Specification)
 1. ปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ สาขา Computer Science หรือสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่มีการศึกษาที่ใกล้เคียงกัน
 2. มีประสบการณ์ ในการออกแบบและพัฒนาระบบฐานข้อมูลแบบสัมพันธ์ (Relational Database) บนระบบคอมพิวเตอร์ ไม่ต่ำกว่า 3 ปี
 3. มีความสามารถในการเขียนโปรแกรมแบบมีโครงสร้างเป็น Object เช่น Visual C, Visual Basic, Visual FoxPro, Java เป็นต้น
 4. สามารถเขียนคำสั่งภาษา SQL (Structure Query Language) ได้เป็นอย่างดี
 5. มีความรู้ภาษาอังกฤษดี
ลักษณะและขอบเขตงาน
       ประสานงานการวิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ของศูนย์ข้อมูลฯ กับหน่วยงานภายในและภายนอกธนาคารฯ
 
หน้าที่และความรับผิดชอบ
 1. วิเคราะห์และกำหนดความต้องการของระบบ (System requirement specification)
 2. ออกแบบและพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ (System design)
 3. ดูแล/ ตรวจสอบ/ ปรับปรุง/ แก้ไขปัญหา ที่เกิดขึ้นกับระบบเครื่องคอมพิวเตอร์ ให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง
 4. เขียนคำสั่งควบคุมการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์บนระบบเครือข่าย (Network Programming) ได้เป็นอย่างดี
 5. กำหนดมาตรฐาน วิธีการ การแก้ไขและการรักษาความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์ และฐานข้อมูล
 6. กำหนดมาตรฐาน วิธีการ การสำรองข้อมูล (Backup) และการคืนสภาพเดิมของข้อมูล (Recovery))

คุณสมบัติของผู้ที่ดำรงตำแหน่ง (Specification)
 1. ปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ สาขา Computer Science วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ไฟฟ้า สื่อสาร โทรคมนาคม เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่มีการศึกษาที่ใกล้เคียงกันที่มีการศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์ในหลักสูตร
 2. มีประสบการณ์เกี่ยวกับการควบคุมติดตั้งเครือข่ายสื่อสารแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี
 3. มีประสบการณ์ด้านงานเกี่ยวกับการจัดระบบและวางแผนการประมวลผลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ และการเขียนคำสั่งควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์ มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี
 4. มีประสบการณ์ ในการ Operate เครื่องระดับ Server ที่มีระบบปฏิบัติการเป็น UNIX หรือ Windows หรือระบบปฏิบัติการอื่นที่ใกล้เคียงกัน
 5. ควรมีความรู้พิเศษ ด้านภาษา C หรือ Visual C, ด้านเครือข่ายการสื่อสารข้อมูล (Data communication) ด้านการประมวลผลแบบ Online และการเขียนโปรแกรมแบบ Online และระบบฐานข้อมูล (RDBMS)
 6. มีความรู้ภาษาอังกฤษดี
ลักษณะและขอบเขตงาน
       เขียนชุดคำสั่งโปรแกรมตามความต้องการของ SA และ User
 
หน้าที่และความรับผิดชอบ
 1. กำหนดและเขียนโปรแกรมคำสั่งตามความต้องการของ System design/ specification
 2. เขียนและทดสอบโปรแกรมคำสั่ง ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และความต้องการที่ได้กำหนดใน Program specification
 3. จัดทำคู่มือของระบบปฏิบัติการ (Operation) และคู่มือการปฏิบัติงาน (User manual)
 4. ศึกษาการใช้เครื่องมือต่างๆ เช่นเครื่องมือ (Tools) ที่ใช้ออกแบบระบบ ภาษาเครื่อง (Computer language) และการใช้ (Utilities) ต่างๆ ที่อยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์

คุณสมบัติของผู้ที่ดำรงตำแหน่ง (Specification)
 1. ปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ สาขา Computer Science หรือสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่มีการศึกษาที่ใกล้เคียงกันที่มีการศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์ในหลักสูตร
 2. มีความสามารถในการเขียนโปรแกรม/ ชุดคำสั่ง ด้วยภาษาแบบโครงสร้าง เช่น Visual C, Visual Basic, Visual FoxPro, Java เป็นต้น ไม่ต่ำกว่า 3 ปี
 3. มีประสบการณ์เขียนโปรแกรมระบบฐานข้อมูลแบบสัมพันธ์ (Relational Database) บน Server/Client และ Web-based
 4. มีความสามรถในการใช้ Tools ในการพัฒนาโปรแกรมลักษณะ Web-based Application ได้แก่ Front Page 200, Dream weaver เป็นต้น
 5. มีประสบการในการเขียนโปรแกรม Web-based Application ได้แก่ XML, JAVA, ASP, ASP.NET, PHP เป็นต้น
 6. สามารถเขียนคำสั่งภาษา SQL (Structure Query Language) ได้เป็นอย่างดี
 7. มีความรู้ภาษาอังกฤษดี
ลักษณะและขอบเขตงาน
       งานเลขานุการและธุรการของศูนย์ข้อมูลฯ
 
หน้าที่และความรับผิดชอบ
 1. จัดการติดต่อนัดหมาย บันทึกและจัดทำตารางการนัดหมายของผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลฯ
 2. เตือนให้ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลฯ ทราบล่วงหน้าเป็นระยะๆ เกี่ยวกับเรื่องที่นัดหมาย สถานที่และเวลานัดหมาย
 3. จัดเตรียมเอกสารที่ต้องใช้ในการพบปะกับบุคคล หรือที่ต้องใช้ในการประชุมตามที่นัดหมาย
 4. จัดทำวาระการประชุม จดบันทึกการประชุม และจัดทำรายงานการประชุม ในการประชุมที่ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลฯ เป็นประธานการประชุม
 5. ดำเนินการประสานงาน และติดตามผลการปฏิบัติงานตามมติที่ประชุม
 6. เบิกจ่ายวัสดุสำนักงาน
 7. ตรวจสอบ กลั่นกรอง จัดเตรียมข้อมูลประกอบการพิจารณา และสรุปเรื่องหรือประเด็นเสนอต่อผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลฯ เพื่อทราบ หรือเพื่อพิจารณาสั่งการ
 8. ให้การต้อนรับและอำนวยการความสะดวกต่อบุคคล หรือคณะบุคคลที่มาพบหรือขอพบผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลฯ
 9. ร่างโต้ตอบหนังสือ พิมพ์ จัดทำเอกสาร ถ่ายเอกสาร จัดทำสำเนาหนังสือและเอกสาร
 10. รับ-ส่ง หนังสือเอกสาร ออกเลขที่หนังสือส่งออก จัดทำทะเบียนคุมหนังสือที่รับเข้าและส่งออก นำหนังสือและเอกสารภายในศูนย์ข้อมูลฯ
 11. ควบคุมดูแลการไปรับ-ส่งหนังสือและเอกสารกับหน่วยงานภายนอก ทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน
 12. รับโทรศัพท์ภายในและภายนอกศูนย์ข้อมูลฯ และรับฝากข้อความต่างๆ

คุณสมบัติของผู้ที่ดำรงตำแหน่ง (Specification)
 1. ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
 2. มีความรู้เกี่ยวกับงานเลขานุการ และงานธุรการอย่างเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน้าที่
 3. มีความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ และงานสารบรรณ
ลักษณะและขอบเขตงาน
       ศึกษา ติดตาม และวิเคราะห์ตลาดอสังหาริมทรัพย์ ช่วยประสานงานการวิจัยตลาดอสังหาริมทรัพย์ การสร้างแบบจำลองพยากรณ์เกี่ยวกับนโยบายของรัฐบาลที่มีผลกระทบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ หรือแบบจำลองพยากรณ์ที่เกี่ยวกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่มีผลกระทบกับเศรษฐกิจของประเทศ เขียนบทความวิเคราะห์ วิจัย และบทความรายงานสถานการณ์และทำนายแนวโน้มตลาดที่อยู่อาศัย ช่วยประสานงานด้านงานวิชาการอสังหาริมทรัพย์ร่วมกับกระทรวงการคลัง และหน่วยงานภายนอกทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 
หน้าที่และความรับผิดชอบ
 1. วิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์ด้านอสังหาริมทรัพย์
 2. ศึกษาภาวะ และติดตามภาวะตลาด สถานการณ์ด้านอสังหาริมทรัพย์ เพื่อการวิเคราะห์แนวโน้ม ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น
 3. จัดทำรายละเอียดขอบเขตการดำเนินงาน (Terms of Reference) สำหรับงานวิจัย
 4. ประสานงานและควบคุมการวิจัยของที่ปรึกษา/ บริษัทที่ปรึกษา
 5. ตรวจรับงานวิจัยของที่ปรึกษา/ บริษัทที่ปรึกษา
 6. ออกแบบ และดำเนินการวิเคราะห์/ วิจัยข้อมูล ตามความต้องการของศูนย์ข้อมูลฯ
 7. ดำเนินการวิเคราะห์/ แปลผลลัพธ์ที่ได้จากแบบจำลองพยากรณ์ เพื่อสรุปสถานการณ์ด้านอสังหาริมทรัพย์
 8. รายงานผลการศึกษา และวิจัยข้อมูล

คุณสมบัติของผู้ที่ดำรงตำแหน่ง (Specification)
 1. ปริญญาโทหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ด้านเศรษฐศาสตร์ สถิติ บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
 2. มีประสบการณ์การเขียนบทวิเคราะห์ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ การสร้างแบบจำลองพยากรณ์ (Modelling) ไม่น้อยกว่า 2 ปี และหากมีประสบการณ์การทำงานในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไม่น้อยกว่า 1 ปี (พิจารณาพิเศษ)
 3. มีความสามารถด้านการวิเคราะห์และวิจัยที่ดีเยี่ยม
 4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
 5. พูด อ่านและเขียน ภาษาอังกฤษได้ดีมาก
ลักษณะและขอบเขตงาน
       ออกแบบและพัฒนาระบบ Internet และ Website
 
หน้าที่และความรับผิดชอบ
 1. วิเคราะห์และกำหนดความต้องการของระบบ Intranet และ Internet
 2. ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ของศูนย์ข้อมูลฯ ให้มีรูปแบบที่น่าสนใจ และมีเนื้อหาที่ทันสมัยอยู่เสมอ
 3. ออกแบบกราฟิก (Graphic design) โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พัฒนารูปแบบให้เป็นที่น่าสนใจ
 4. เขียนและทดสอบโปรแกรมคำสั่งผ่านระบบ Intranet หรือ Internet ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และความต้องการของศูนย์ข้อมูลฯ
 5. ศึกษาการใช้เครื่องมือต่างๆ เช่นเครื่องมือ (Tools) ที่ใช้ออกแบบระบบ ภาษาเครื่อง (Computer language) และการใช้ (Utilities) ต่างๆ เพื่อการพัฒนาเว็บไซต์
 6. ดูแลบำรุงรักษา/ ตรวจสอบ/ ปรับปรุง/ แก้ไขปัญหา ที่เกิดบนเว็บไซต์ให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง
 7. ติดตามความก้าวหน้า Web Site ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศ เพื่อปรับปรุง Web Site ของศูนย์ข้อมูลฯ
 8. กำหนดสิทธิการใช้ของ Users บนระบบ Internet
 9. บริการจัดการระบบ Mail Server ของศูนย์ข้อมูลฯ ให้สามารถใช้งานติดต่อสื่อสารทั้งภายในและภายนอกศูนย์ข้อมูลฯ ได้
 10. ติดตามตรวจสอบการใช้งานหรือปริมาณของข้อมูลบน Internet
 11. ป้องกันการโจมตีจากไวรัส หรือ Hackers

คุณสมบัติของผู้ที่ดำรงตำแหน่ง (Specification)
 1. ปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ด้านสาขา Computer Science หรือสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาการออกแบบกราฟิก (Graphic design) ที่มีการศึกษาศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์ในหลักสูตร
 2. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกแบบมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี
 3. มีประสบการณ์การออกแบบเว็บไซต์ ด้วย Tools ด้านกราฟิก เช่น PhotoShop, Illustrator, Flash, เป็นต้น
 4. สามารถออกแบบกราฟิกได้เป็นอย่างดี
 5. มีความรู้ภาษาอังกฤษดี
ลักษณะและขอบเขตงาน
ออกแบบและพัฒนาระบบ GIS

หน้าที่และความรับผิดชอบ
 1. วิเคราะห์และกำหนดความต้องการระบบ GIS ของศูนย์ข้อมูลฯ
 2. ออกแบบและพัฒนา GIS ให้มีรูปแบบที่น่าสนใจและมีเนื้อหาที่ทันสมัยอยู่เสมอ
 3. เขียนและทดสอบโปรแกรมคำสั่งผ่านระบบ GIS ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และความต้องการของศูนย์ข้อมูลฯ
 4. เชื่อมต่อระบบฐานข้อมูลเข้าสู่ระบบ GIS ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 5. ดูแลบำรุงรักษา/ ตรวจสอบ/ ปรับปรุง/ แก้ไขปัญหา ที่ระบบ GIS ให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง
 6. กำหนดมาตรฐาน วิธีการป้องกันรักษาความปลอดภัยของระบบ GIS
 7. กำหนดสิทธิการเข้าใช้ข้อมูลบนระบบ GIS

คุณสมบัติของผู้ที่ดำรงตำแหน่ง (Specification)
 1. ปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ด้านสาขาภูมิศาสตร์สารสนเทศ (Geographic Information System) หรือสาขา Computer Science หรือสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศที่เน้นด้าน GIS
 2. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกแบบและพัฒนาระบบ GIS มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี
 3. มีความรู้ภาษาอังกฤษดี